لیست قیمت محصولات ال اس (LS) الکتریک

کلیدهای مینیاتوری MCB – سری BKN

فهرست قیمت (ریال)
1 تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C1A 1,200,000
2 تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C2A 1,200,000
3 تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C4A 1,200,000
4 تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C6A 1,200,000
5 تک پل – 6KA – 10A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P B/C10A 1,200,000
6 تک پل – 6KA – 16A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P B/C16A 1,200,000
7 تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C20A 1,200,000
8 تک پل – 6KA – 25A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P B/C25A 1,200,000
9 تک پل – 6KA – 32A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P B/C32A 1,200,000
10 تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C40A 1,228,000
11 تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C50A 1,228,000
12 تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C63A 1,228,000
13 تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C6A 2,072,000
14 تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C10A 2,072,000
15 تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C16A 2,072,000
16 تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C20A 2,072,000
17 تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P+N B/C25A 2,072,000
18 تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 1P+N B/C32A 2,072,000
19 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C4A 3,618,000
20 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C6A 3,618,000
21 3 پل – 6KA – 10A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 3P B/C10A 3,618,000
22 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C16A 3,618,000
23 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C20A 3,618,000
24 3 پل – 6KA – 25A – منحنی B,C (موتوری، روشنایی) BKN 3P B/C25A 3,618,000
25 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C32A 3,618,000
26 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C40A 3,618,000
27 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C50A 3,670,000
28 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C63A 3,670,000
29 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C6A 4,934,000
30 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C10A 4,934,000
31 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C16A 4,934,000
32 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C20A 4,934,000
33 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C25A 4,934,000
34 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C32A 4,934,000
35 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C40A 4,934,000
36 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C50A 5,072,000
37 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C63A 5,072,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای مینیاتوری سری BKN

38 کنتاکت کمکی (NC1+1NO) – برای کلیدهای 6 الی 63 A63~-6AX-BKN 3,588,000

BF – a سری – (MCB) کلیدهای مینیاتوری

39 3- 6KA – 30A – منحنی C (پای کنتکتور سه فاز)  BF53a 30A 6,969,000
40 3- 6KA – 50A – منحنی C (پای کنتکتور سه فاز)  BF53a 50A 9,278,000
41 3- 6KA – 100A – منحنی C (پای کنتکتور سه فاز)  BF103a 100A 13,373,000

کلید های خشک (ایزولاتور) (MSD) – سری BKD

42 3 پل – 50A BKD 3P 50A 3,320,000
43 3 پل – 63A BKD 3P 63A 3,320,000

کلید های حفاظت جریان نشتی (محافظ جان)(RCCB) – سری RKN

44 3 پل + نول – 30mA – 6 KA – 25A RKN 3P+N 25A 30mA 17,344,000
45 3 پل + نول – 30mA – 6 KA – 40A RKN 3P+N 40A 30mA 17,344,000
46 3 پل + نول – 30mA – 6 KA – 63A RKN 3P+N 63A 30mA 17,688,000
47 3 پل + نول – 300mA – 6 KA – 25A RKN 3P+N 25A 300mA 16,109,000
48 3 پل + نول – 300mA – 6 KA – 40A RKN 3P+N 40A 300mA 16,109,000
49 3 پل + نول – 300mA – 6 KA – 63A RKN 3P+N 63A 300mA 16,430,000

کلیدهای ترکیبی (جریان نشتی – اضافه جریان – اتصال کوتاه) (RCBO) – سری RKP

50 تک پل + نول – 30mA – 4/5 KA – 10A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C10A 30mA 5,188,000
51 تک پل + نول – 30mA – 4/5 KA – 16A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C16A 30mA 5,188,000
52 تک پل + نول – 30mA – 4/5 KA – 25A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C25A 30mA 5,188,000
53 تک پل + نول – 30mA – 4/5 KA – 32A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C32A 30mA 5,188,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – 3 پل

54 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 22KA – 40A ABN103C / 40 24,016,000
55 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 22KA – 50A ABN103C / 50 24,016,000
56 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 22KA – 60A ABN103C / 60 24,016,000
57 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 22KA – 75A ABN103C / 75 24,016,000
58 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 22KA – 100A ABN103C / 100 24,016,000
59 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 125A ABN203C / 125 43,430,000
60 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 150A ABN203C / 150 43,430,000
67 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 175A ABN203C / 175 43,430,000
62 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 200A ABN203C / 200 43,430,000
63 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 225A ABN203C / 225 43,430,000
64 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 30KA – 250A ABN203C / 250 43,430,000
65 400 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 65KA – 300A ABS403C / 300 107,641,000
66 400 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 65KA – 400A ABS403C / 400 109,125,000
67 800 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 75KA – 630A ABS803C / 630 177,406,000
68 800 آمپر فریم – 3 پل – 380/400VAC – 75KA – 800A ABS803C / 800 192,188,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – 3 پل

69 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 16A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 16 177,406,000
70 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 20A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 20 192,188,000
71 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 25A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 25 177,406,000
72 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 32A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 32 192,188,000
73 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 40A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 40 177,406,000
74 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 50A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 50 192,188,000
75 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 63A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 63 177,406,000
76 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 80A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 80 192,188,000
77 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 100A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABH103C / 100 177,406,000
78 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 800A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABS803C / 800 192,188,000
67 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 630A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABS803C / 630 177,406,000
79 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 800A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABS803C / 800 192,188,000
80 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 630A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABS803C / 630 177,406,000
81 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 800A – تنظیم حرارتی:0.7 الی 1 ABS803C / 800 192,188,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل)

82 بوبین شنت – 220VAC / DC – برای کلید های 40 الی 250 (203~103 SHT (For ABN 13,375,000
83 بوبین شنت –  100/220VAC / DC – برای کلید های 400 الی 800 (803~403 SHT (For ABS 13,375,000
84 رله افت فشار (آندر) – 220VAC / DC – برای کلید های 40 الی 250 (203~103 UVT (For ABN 18,844,000
85 رله افت فشار (آندر) – 220VAC / DC – برای کلید های 400 الی 800 (803~403 UVT (For ABS 18,844,000
86 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلید های 40 الی 250 (203~103 AX (For ABN  5,891,000
87 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلید های 400 الی 250 (803~403 AX (For ABS 10,211,000
88 کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلید های 40 الی 250 (203~103 AL (For ABN  5,891,000
89 کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلید های 400 الی 800 (803~403 AL (For ABS  10,211,000
90 شمش ترمینال ها (باسپار) برای کلید 630 SPS33F (For ABS 603c) 17,305,000
91 شمش ترمینال ها (باسپار) برای کلید 800 SPS43F (For ABS 803c) 19,844,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – تک پل

92 160 آمپر فریم – تک پل – 240VAC – 30KA – 100A TD160N FTU 100 1 13,625,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – 3 پل

93 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 16A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 16 FMU N100T 38,353,000
94 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 25A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 25 FMU N100T 38,353,000
95 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 32A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 32 FMU N100T 38,353,000
96 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 40A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 40 FMU N100T 38,353,000
97 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 50A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 50 FMU N100T 38,353,000
98 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 63A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 63 FMU N100T 38,353,000
99 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 80A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 80 FMU N100T 38,353,000
100 100 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 100A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 3 100 FMU N100T 38,353,000
101 160 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 125A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10  TS 160N ATU 125 3 55,868,000
102 160 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 160A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 160N ATU 160 3 55,868,000
103 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 200A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 250N ATU 200 3 56,343,000
104 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 250A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 250N ATU 250 3 56,343,000
105 400 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 400A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 400N ATU 400 3 159,375,000
106 630 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 500A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 630N ATU 500 3 198,391,000
107 630 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 630A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 630N ATU 630 3 198,391,000
108 800 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 800A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 800N ATU 800 3 235,063,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – الکترونیکی (قابل تنظیم) – 3 پل

109 160 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 160A – تنظیم الکترونیکی: LSI TN 160N ETS 160 3 96,477,000
110 250 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 250A – تنظیم الکترونیکی: LSI TN 250N ETS 250 3 161,875,000
111 400 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 400A – تنظیم الکترونیکی: LSI TN 400N ETS 400 3 226,906,000
112 630 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 630A – تنظیم الکترونیکی: LSI TN 630N ETS 630 3 245,203,000
113 800 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 65KA – 800A – تنظیم الکترونیکی: LSI TN 800N ETS 800 3 428,102,000
114 1600 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 1000A – تنظیم الکترونیکی: LSIG TN 1000N NG5 1000 3 557,813,000
115 1600 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 1250A – تنظیم الکترونیکی: LSIG TN 1250N NG5 1250 3 588,594,000
116 1600 آمپر فریم – 3 پل – 380/415VAC – 50KA – 1600A – تنظیم الکترونیکی: LSIG TN 1600N NG5 1600 3 692,766,000

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – الکترونیکی (قابل تنظیم) – 3 پل

117 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 16A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 16 4 50,855,000
118 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 25A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 25 4 50,855,000
119 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 32A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 32 4 50,855,000
120 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 40A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 40 4 50,855,000
121 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 50A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 50 4 50,855,000
122 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 63A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 63 4 50,855,000
123 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 80A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 80 4 50,855,000
124 100 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 100A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 TD 100N FMU 100 4 50,855,000
125 160 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 125A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 160N ATU 125 4 127,539,000
126 160 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 160A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 160N ATU 160 4 127,539,000
127 250 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 200A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 250N ATU 200 4 127,539,000
128 250 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 50KA – 250A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 250N ATU 250 4 127,539,000
129 400 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 65KA – 400A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 400N ATU 400 4 203,125,000
130 630 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 65KA – 630A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 630N ATU 630 4 298,203,000
131 800 آمپر فریم – 4 پل – 380/415VAC – 65KA – 800A – تنظیم حرارتی: 0.8 الی 1 مغناطیسی: 5 الی 10 TS 800N ATU 800 4 433,328,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل)

132 بوبین شنت – 100/220VAC / DC – برای کلید های 16 الی 800 (800~100 SHT (For TD/TS 13,375,000
133 بوبین شنت – 200/240VAC / DC – برای کلید های 1000 الی 1600 (1600~1000 SHT (For TS 26,297,000
134 رله افت ولتاژ (آندر) – 200/240VAC / DC – برای کلید های 16 الی 800 (800~100 UVT (For TD/TS 18,906,000
135 رله افت ولتاژ (آندر) – 200/250VAC / DC – برای کلید های 1000 الی 1600 (1600~1000 UVT (For TS 26,672,000
136 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلید های 16 الی 800 (800~100 AX (For TD/TS 5,891,000
137 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلید های 1000 الی 1600 (1600~1000 AX (For TS 4,070,000
138 کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلید های 16 الی 800 (800~100 AL (For TD/TS 5,891,000
139 کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلید های 1000 الی 1600 (1600~1000 AL (For TS 4,000,000
140 شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید 100 (100 SP13a (For TD 1,133,000
141 شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید 250 (250 SP23a (For TS 3,359,000
142 شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید 400 و 630 (630,400 SP33a (For TS 12,906,000
143 شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید 800 (800 SPS43 (For TS 13,609,000
144 موتور – 100/220VAC / DC – برای کلید های 16 الی 800 (100 MOP1 (For TS 87,391,000
145 موتور – 100/220VAC / DC – برای کلید های 125 الی 250 (250,160 MOP2 (For TS 125,356,000
146 موتور – 100/220VAC / DC – برای کلید های 400 الی 630 (400,630 MOP3 (For TS 192,781,000
147 موتور – 100/220VAC / DC – برای کلید های 800 (800 MOP4 (For TS 230,469,000
148 دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید های 16 الی 800 DH1 (For TD 100) 9,688,000
149 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید های 16 الی 800 EH1 (For TD 100) 15,469,000
150 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید های 125 الی 250 EH2 (For TS 250,160) 17,063,000
151 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید های 400 الی 600 EH3 (For TS 400,600) 30,031,000
152 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید 800 EH4 (For TS 800) 34,031,000
153 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلید های 1000 الی 1600 EH5 (For TS 1600) 95,313,000
154 پایه پلاگین – برای کلید های 16 الی 100 PB13 61,453,000
155 پایه پلاگین – برای کلید های 125 الی 250 PB23 72,734,000
156 پایه پلاگین – برای کلید های 400 الی 630 PB33 125,234,000
157 پوشش ترمینال ها – برای کلید های 16 الی 100 ITS13 1,883,000
158 پوشش ترمینال ها – برای کلید های 125 الی 250 ITS23 2,016,000
159 پوشش ترمینال ها – برای کلید های 400 الی 630 ITS33 2,891,000
160 پوشش ترمینال ها – برای کلید 800 ITS43 4,734,000
161 رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپر RTU-,AC220/460V,TS 125~250 54,688,000
162 رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 600 آمپر RTU-,AC220/460V,TS 400~630 75,906,000
163 رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 RTU-,AC23/460V,TS 800 114,063,000

کلیدهای هوایی (متاسل) – فیکس

164 3 پل – 65KA – 630A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AN06D306H MAD0D0AXNG5 789,844,000
165 3 پل – 65KA – 800A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AN08D308H MAD0D0AXNG5 812,891,000
166 3 پل – 65KA – 1000A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AN10D310H MAD0D0AXNG5 835,938,000
167 3 پل – 65KA – 1250A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AN13D313H MAD0D0AXNG5 872,656,000
168 3 پل – 65KA – 1600A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AN16D316H MAD0D0AXNG5 909,375,000
169 3 پل – 85KA – 2000A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AS20E320H MAD0D0AXNG5 1,175,781,000
170 3 پل – 85KA – 2500A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AS25E325H MAD0D0AXNG5 1,404,688,000
171 3 پل – 85KA – 3200A – همراه با رله محافظتی – بدون موتور AS32E332H MAD0D0AXNG5 1,656,250,000
172 3 پل – 65KA – 630A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN06D306H M2D2D2AXAG5 1,020,547,000
173 3 پل – 65KA – 800A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی  AN08D308H M2D2D2AXAG5 1,043,594,000
174 3 پل – 65KA – 1000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN10D310H M2D2D2AXAG5 1,066,719,000
175 3 پل – 65KA – 1250A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN13D313H M2D2D2AXAG5 1,103,375,000
176 3 پل – 65KA -1600A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN16D316H M2D2D2AXAG5 1,140,078,000
177 3 پل – 85KA – 2000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS20E320H M2D2D2AXAG5 1,406,484,000
178 3 پل – 85KA – 2500A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS25E325H M2D2D2AXAG5 1,635,547,000
179 3 پل – 85KA – 3200A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS32E332H M2D2D2AXAG5 1,887,109,000
180 3 پل – 85KA – 4000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS40E340V M2D2D2AXAG5 2,682,969,000
181 3 پل – 100KA – 5000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS50F350H M2D2D2AXAG5 3,549,797,000
182 3 پل – 120KA – 6300A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS63G363H M2D2D2AXAG5 5,981,672,000

کلیدهای هوایی (متاسل) – کشویی

183 3 پل – 65KA – 1000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN10D310A M2D2D2AXAG6AL 1,743,281,000
184 3 پل – 65KA – 1250A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی  AN13D313A M2D2D2AXAG6AL 1,778,594,000
185 3 پل – 65KA – 1600A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AN16D316A M2D2D2AXAG6AL 1,826,094,000
186 3 پل – 85KA – 2000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS20E320A M2D2D2AXAG6AL 2,255,469,000
187 3 پل – 85KA – 2500A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS25E325A M2D2D2AXAG6AL 2,433,359,000
188 3 پل – 85KA – 3200A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی  AS32E332A M2D2D2AXAG6A 2,707,422,000
189 3 پل – 85KA – 4000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی AS40E340A M2D2D2AXAG6AL 4,169,922,000
190 3 پل – 100KA – 5000A – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور – 200/250VAC / DC و رله حفاظتی  AS50F350A M2D2D2AXAG6AL 5,966,406,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کلید های هوایی (متاسل)

191 بوبین وصل – 100/130VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 CC (200~250V AC / DC) 35,313,000
192 بوبین وصل – 200/250VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 CC (200~250V AC / DC) 35,313,000
193 بوبین قطع – 100/130VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 SHT1 (100~130V AC / DC) 35,313,000
194 بوبین قطع – 200/250VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 SHT1 (200~250V AC / DC) 35,313,000
195 موتور – 100/130VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 M (100~130V AC / DC) 145,859,000
196 موتور – 200/250VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 M (200~250V AC / DC) 145,859,000
197 رله کاهش ولتاژ – 100/130VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 UVT (100~130V AC / DC) 48,633,000
198 رله کاهش ولتاژ – 200/250VAC / DC – برای کلید های 630 الی 6300 UVT (200~250V AC / DC) 48,633,000
199 تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0/5 تا 3 ثانیه) – برای کلید های 630 الی 6300 UDC (200~250V AC / DC) 48,633,000
200 کنتاکت کمکی – 3 باز و 3 بسته – برای کلید های 630 الی 6300 BX (3NO + 3NC) 18,281,000
201 کنتاکت کمکی – 5 باز و 5 بسته – برای کلید های 630 الی 6300 BX (5NO + 5NC) 18,281,000
202 کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی- برای کلید های 630 الی 6300 AL + MRB 58,359,000
203 کنتاکت وضعیت قرارگیری – 4 کنتاکت – برای کلید های 630 الی 6300 Position Switch 4C 109,375,000
204 کنتاکت وضعیت قرارگیری – 8 کنتاکت – برای کلید های 630 الی 6300 Position Switch 8C 218,750,000
205 قاب دور – برای کلید های فیکس – برای کلیدهای 630 الی 6300 DF (For ACB Fixed-type) 15,102,000
206 قاب دور – برای کلید های کشویی – برای کلیدهای 630 الی 6300 DF (For ACB Draw-Out) 15,102,000
207 رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 NG5 218,750,000
208 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 AG5 255,469,000
209 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 AG6 303,906,000
210 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی – برای کلیدهای 630 الی 6300 AC6 425,469,000

کنتاکتور (متاسل) – بوبین AC

211 3KW – 6A – یک کنتاکت کمکی باز – AC3 بوبین – 220 VAC MC-6a-AC220 5,080,000
212 4KW – 9A – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-9b-AC220 5,359,000
213 5.5KW – 12A – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-12b-AC220 5,488,000
214 7.5KW – 18A – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-18b-AC220 7,370,000
215 11KW – 22A – یک کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-22b-AC220 8,024,000
216 15KW – 32A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-32a-AC220 11,629,000
217 18.5KW – 40A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-40a-AC220 17,066,000
218 22KW – 50A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-50a-AC220 30,483,000
219 30KW – 65A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-65a-AC220 31,616,000
220 37KW – 75A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-75a-AC220 33,350,000
221 45KW – 85A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-85a-AC220 35,536,000
222 55KW – 100A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-100a-AC220 46,869,000
223 60KW – 130A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-130a-AC220 57,836,000
224 60KW – 130A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-130a-100~240 AC/DC 60,391,000
225 75KW – 150A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-150a-AC220 66,664,000
226 75KW – 150A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-150a-100~240 AC/DC 74,813,000
227 90KW – 185A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-185a-100~240 AC/DC 98,648,000
228 132KW – 225A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-225a-100~240 AC/DC 115,636,000
229 147KW – 265A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-265a-100~240 AC/DC 130,578,000
230 160KW – 330A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-330a-100~240 AC/DC 148,781,000
231 200KW – 400A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 100/240VAC / DC MC-400a-100~240 AC/DC 214,258,000
232 265KW – 500A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-500a-AC220 302,656,000
233 330KW – 630A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-630a-AC220 404,688,000
234 400KW – 800A – دو کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 220 VAC MC-800a-AC220 433,594,0004

کنتاکتور (متاسل) – بوبین DC

235 4KW – 9A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 24/110VDC MC-9b-DC24.110-50 9,289,000
236 5.5KW – 12A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 110VDC MC-12b-DC110-50 10,653,000
237 7.5KW – 18A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 110VDC MC-18b-DC110-50 13,578,000
238 11KW – 22A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 110VDC MC-22b-DC110-50 14,656,000
239 15KW – 32A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 24/110VDC MC-32a-AC220 17,102,000
240 18.5KW – 40A – کنتاکت کمکی باز و بسته – AC3 بوبین – 110VDC MC-40a-DC110-50 23,578,000

بیمتال کنتاکتور (متاسل)

241 تنظیم جریان: 0.4 تا 0.63 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 0.4~0.63 7,344,000
242 تنظیم جریان: 0.63 تا 1 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 0.63~1 7,344,000
243 تنظیم جریان: 1 تا 1.6 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 1~1.6 7,344,000
244 تنظیم جریان: 1.6 تا 2.5 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 1.6~2.5 7,344,000
245 تنظیم جریان: 2.5 تا 4 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 2.5~4 7,344,000
246 تنظیم جریان: 4 تا 6 – برای کنتاکتور 6 آمپر MT -12/3H 4~6 7,344,000
247 تنظیم جریان: 0.4 تا 0.63 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 0.4~0.63 7,673,000
248 تنظیم جریان: 0.63 تا 1 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 0.63~1 7,673,000
249 تنظیم جریان: 1 تا 1.6 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 1~1.6 7,673,000
250 تنظیم جریان: 1.6 تا 2.5 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 1.6~2.5 7,673,000
251 تنظیم جریان: 2.5 تا 4 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 2.5~4 7,673,000
252 تنظیم جریان: 4 تا 6 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 4~6 7,673,000
253 تنظیم جریان: 5 تا 8 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 5~8 7,673,000
254 تنظیم جریان: 6 تا 9 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 6~9 7,673,000
255 تنظیم جریان: 7 تا 10 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 7~10 7,673,000
256 تنظیم جریان: 9 تا 13 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 9~10 7,673,000
257 تنظیم جریان: 12 تا 18 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 12~18 7,673,000
258 تنظیم جریان: 16 تا 22 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 16~22 7,673,000
259 تنظیم جریان: 18 تا 25 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 18~25 7,673,000
260 تنظیم جریان: 22 تا 32 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 22~32 7,673,000
261 تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر MT -32/3H 28~40 7,673,000
262 تنظیم جریان: 18 تا 25 – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر MT – 63/3H 18~25 13,494,000
263 تنظیم جریان: 24 تا 36 – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر MT – 63/3H 24~36 13,494,000
264 تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر MT – 63/3H 28~40 13,494,000
265 تنظیم جریان: 34 تا 50 – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر MT – 63/3H 34~50 13,494,000
266 تنظیم جریان: 45 تا 65 – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر MT – 63/3H 45~65 13,494,000
267 تنظیم جریان: 28 تا 40 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 28~40 19,273,000
268 تنظیم جریان: 37 تا 50 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 37~50 19,273,000
269 تنظیم جریان: 45 تا 65 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 45~65 19,273,000
270 تنظیم جریان: 63 تا 85 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 63~85 19,273,000
271 تنظیم جریان: 70 تا 95 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 70~95 19,273,000
272 تنظیم جریان: 80 تا 100 – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر MT – 90/3H 80~100 19,273,000
273 تنظیم جریان: 54 تا 75 – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر MT – 150/3H 54~75 38,278,000
274 تنظیم جریان: 63 تا 85 – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر MT – 150/3H 63~85 38,278,000
275 تنظیم جریان: 80 تا 105 – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر MT – 150/3H 80~105 38,278,000
276 تنظیم جریان: 95 تا 130 – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر MT – 150/3H 95~130 38,278,000
277 تنظیم جریان: 110 تا 150 – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر MT – 150/3H 110~150 38,278,000

بیمتال کنتاکتور (متاسل)

278 تنظیم جریان: 65 تا 100 – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر MT – 225/3H 65~100 46,188,000
279 تنظیم جریان: 85 تا 125 – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر MT – 225/3H 85~125 46,188,000
280 تنظیم جریان: 100 تا 160 – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر MT – 225/3H 100~160 46,188,000
281 تنظیم جریان: 120 تا 185 – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر MT – 225/3H 120~185 46,188,000
282 تنظیم جریان: 160 تا 240 – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر MT – 225/3H 160~240 46,188,000
283 تنظیم جریان: 160 تا 240 – برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر MT – 400/3H 160~240 76,516,000
284 تنظیم جریان: 200 تا 330 – برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر MT – 400/3H 200~330 76,516,000
285 تنظیم جریان: 260 تا 400 – برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر MT – 400/3H 260~400 76,516,000
286 تنظیم جریان: 200 تا 300 – برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپر MT – 800/3H 200~300 145,906,000
287 تنظیم جریان: 520 تا 800 – برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر MT – 800/3H 520~800 145,906,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کنتاکتور (متاسل)

288 بوبین – ولتاژهای: 24/48/110/220/380 VAC – برای کنتاکتور های 6 الی 22 آمپر Coil: 24,48,110,220,380 V AC 3,211,000
289 بوبین – ولتاژهای: 24/48/110/220/380 VAC – برای کنتاکتور های 32 الی 40 آمپر Coil: 24,48,110,220,380 V AC 3,211,000
290 بوبین – ولتاژهای: 24/48/110/220/380 VAC – برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر Coil: 24,48,110,220,380 V AC 3,711,000
291 بوبین – ولتاژهای: 24/48/110/220/380 VAC – برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر Coil: 24,48,110,220,380 V AC 4,938,000
292 بوبین – ولتاژهای: 24/48/110/220/380 VAC – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر Coil: 24,48,110,220,380 V AC 25,047,000
293 بوبین – ولتاژ متغیر: 100/240VAC/DC – برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر Coil: 100~240VAC/DC 27,266,000
294 بوبین – ولتاژ متغیر: 100/240VAC/DC – برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپر Coil: 100~240VAC/DC 34,563,000
295 بوبین – ولتاژ متغیر: 100/240VAC/DC – برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر Coil: 100~240VAC/DC 61,180,000
296 بوبین – ولتاژ متغیر: 100/240VAC/DC – برای کنتاکتور های 500 الی 800 آمپر Coil: 110~120VAC/DC 81,578,000
297 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (1NO+1NC)AU-1 1,469,000
298 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (1NO+1NC)AU-2 1,469,000
299 کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (2NO)UA-2 1,469,000
300 کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (2NC)UA-2 1,469,000
301 کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (2NO+2NC)UA-4 2,677,000
302 کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (4NC)UA-4 2,677,000
303 کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتور های 6 الی 150 (4NO)UA-4 2,677,000
304 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتور های 185 الی 800 (1NO+1NC)UA-100 2,006,000
305 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 Moving 3+6 Fixed Contact 16,992,000
306 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 130 Moving 3+6 Fixed Contact 33,012,000
307 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 150 Moving 3+6 Fixed Contact 33,012,000
308 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 185 Moving 3+6 Fixed Contact 50,994,000
309 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 225 Moving 3+6 Fixed Contact 50,994,000
310 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 265 Moving 3+6 Fixed Contact 72,891,000
311 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 330 Moving 3+6 Fixed Contact 72,891,000
312 پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 400 Moving 3+6 Fixed Contact 72,891,000
313 واحد سوئیچینگ خازنی – 9.7 الی 33.3 کیلو وار – برای کنتاکتور های 9 الی 40 AC-9 6,016,000
314 واحد سوئیچینگ خازنی – 9.7 الی 33.3 کیلو وار – برای کنتاکتور های 50 الی 65 AC-50 8,023,000
315 واحد سوئیچینگ خازنی – 9.7 الی 33.3 کیلو وار – برای کنتاکتور های 75 الی 100 AC-75 8,511,000
316 اینترلاک مکانیکی – برای کنتاکتور های 6 الی 150 UR-02 3,234,000
317 ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) – 200/240VAC – برای کنتاکتور های 6 الی 150 US-3 2,031,000
318 ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) – 200/240VAC – برای کنتاکتور های 185 الی 800 AS-3 6,406,000
319 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتور های 9 الی 32 UZ-32 1,813,000
320 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتور های 40 الی 65 UZ-63/S 2,477,000
321 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتور های 75 الی 100 UZ-65/S 3,344,000
322 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتور های 130 الی 150 UZ-150/S 5,555,000
323 سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتی متری UM-6R/S 19,531,000

کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)

324 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 0.63 تا 1 MMS-32S 1A 14,820,000
325 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 1 تا 1.6 MMS-32S 106A 14,820,000
326 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 1.6 تا 2.5 MMS-32S 205A 14,820,000
327 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 2.5 تا 4 MMS-32S 4A 14,820,000
328 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 4 تا 6 MMS-32S 6A 14,820,000
329 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 100KA – تنظیم جریان: 5 تا 8 MMS-32S 8A 14,820,000
330 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 50KA – تنظیم جریان: 6 تا 10 MMS-32S 10A 14,820,000
331 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 50KA – تنظیم جریان: 9 تا 13 MMS-32S 13A 14,820,000
332 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 20KA – تنظیم جریان: 11 تا 17 MMS-32S 17A 14,820,000
333 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 15KA – تنظیم جریان: 14 تا 22 MMS-32S 22A 14,820,000
334 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 15KA – تنظیم جریان: 18 تا 26 MMS-32S 26A 14,820,000
335 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 15KA – تنظیم جریان: 22 تا 32 MMS-32S 32A 14,820,000
336 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 25KA – تنظیم جریان: 28 تا 40 MMS-63S 40A 34,750,000
337 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 25KA – تنظیم جریان: 34 تا 50 MMS-63S 50A 34,750,000
338 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 25KA – تنظیم جریان: 45 تا 63 MMS-63S 63A 34,750,000
339 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 50KA – تنظیم جریان: 55 تا 75 MMS-100S 75A 65,961,000
340 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 50KA – تنظیم جریان: 70 تا 90 MMS-100S 95A 65,961,000
341 مدل S (قدرت قطع استاندارد) – 50KA – تنظیم جریان: 80 تا 100 MMS-100S 100A 65,961,000

متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)

342 بوبین شنت – 220VAC – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 0.63 الی 100 RU 220VAC 6,484,000
343 رله افت ولتاژ (آندر) – 220VAC – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 0.63 الی 100 RU 220VAC 6,484,000
344 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی 0.63 الی 100 (1NO+1NC)FX 2,711,000
345 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 0.63 الی 100 (1NO+1NC)LX 4,134,000
346 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 0.63 الی 32 LA ((1NO+1NC)32AF 4,367,000
347 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100 LA (1NO+1NC)63/100AF 4,703,000
348 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 0.63 الی 32 32 MEH 6,367,000
349 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63 63 MEH 6,836,000
350 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100 100 MEH 7,305,000
351 رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) – 0.63 الی 32 DA-32SA 2,258,000
352 رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) – 40 الی 63 DA-63A 2,570,000

رله های حفاظت موتور

353 دیجیتال – تنظیمات جریان: 0.5 تا 6A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)  DMP06 T 220V 2a 1b 95,313,000
354 دیجیتال – تنظیمات جریان: 5 تا 60A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)  DMP60 T 220V 2a 1b 95,313,000
355 دیجیتال – تنظیمات جریان: 0.5 تا 6A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)  DMP06 TI 220V 2a 1b 99,578,000
356 دیجیتال – تنظیمات جریان: 5 تا 60A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)  DMP60 TI 220V 2a 1b 99,578,000
357 دیجیتال – تنظیمات جریان: 0.5 تا 6A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) IMPC NO 110/220V 94,844,000
358 دیجیتال – تنظیمات جریان: 0.5 تا 100A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها – (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) پورت RS485 – MODBUS IMPC M485 110/220V 124,016,000

متعلقات و تجهیزات جانبی رله های حفاظت موتور

359 کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 1m 9,602,000
360 کابل 1.5 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 1.5m 10,328,000
361 کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 2m 10,820,000